Harisch proti Německu, rozsudek ze dne 11. 4. 2019 – Odůvodnění rozhodnutí o nepředložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie

Stěžovatel: Harisch
Žalovaný stát: Německo
Číslo stížnosti: 50053/16
Datum: 11.04.2019
Článek Úmluvy: čl. 6 odst. 1
Rozhodovací formace: Senát
Soud: Evropský soud pro lidská práva
Hesla: předběžná otázka, spravedlivý proces
Český právní řád: čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie
Významnost: 2

 

VÝBĚR ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PRO JUSTIČNÍ PRAXI Č. 2/2020
Harisch proti Německu, rozsudek ze dne 11. 4. 2019

Odůvodnění rozhodnutí o nepředložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie

Autorský komentář:

Komentované rozhodnutí ESLP se vyjadřuje k požadavkům na dostatečné odůvodnění, proč vnitrostátní soudy neměly pochybnosti o výkladu unijního práva, v důsledku čehož odmítly návrh stěžovatele na položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie. Soud neshledal porušení práva na spravedlivý proces dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy v této věci a připomněl minimální standard vylučující svévoli národního státu při povinnosti položit předběžnou otázku k SDEU, který je dán alespoň tím, že důvody rozhodnutí vrcholných soudů jsou zřejmé přinejmenším z okolností věci nebo vyplývaly z odůvodnění rozhodnutí nižších soudů. Položení či nepoložení předběžné otázky SDEU je při aplikaci evropského práva u soudních orgánů posledního stupně přitom zcela zásadní. Nepoloží-li soud poslední instance předběžnou otázku, ač tak učinit měl a musel (tj. nejednalo se ani o acte claire nebo o acte eclaire), jde o odnětí zákonného soudce, kterým při požadavku na jednotný výklad sporného práva EU je právě SDEU. Komentovaný případ byl specifický i tím, že národní soudy neshledaly důvod pro předložení věci soudu poslední instance, neboť věc podle jejich názoru neměla zásadní právní význam. Uvedené je do poměrů českého právního řádu již nepřenositelné, neboť zásadní právní význam napadeného rozhodnutí po novele občanského soudního řádu provedené zákonem č. 404/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013 již přípustnost dovolání nezakládá.

(Zpracoval JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.)

Překlad rozsudku je k dispozici v čísle 3/2019 Přehledu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.