O Výběru

O Výběru rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi

Výběr je připravován v úzké spolupráci soudců Nejvyššího soudu, vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před evropským soudem pro lidská práva a pracovníků z oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu. Cílem je zvýšit povědomí odborné právní veřejnosti o aktuálních a konečných rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Ve snaze o maximální informovanost jsou skutkový stav a řízení u vnitrostátních soudů shrnuty stručně tak, aby měl čtenář dobrý přehled o základních důvodech stížnosti. Důraz je kladen na pečlivý výběr nejpodstatnějších částí odůvodnění rozhodnutí, které jsou přeloženy do českého jazyka. Autorské komentáře, zpracované většinou soudci Nejvyššího soudu, vystihují přínos daného rozhodnutí pro české právní prostředí, odkazy na články Úmluvy a příslušná dotčená ustanovení národního práva spolu s uvedením klíčových slov zvyšují odbornou hodnotu periodika.

Z historie Výběru

Počínaje číslem 1/2019 periodikum Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek – Výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu vychází pod názvem „Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi“.

Takzvaná „modrá sbírka“ Nejvyššího soudu začala vycházet čtyřikrát ročně jako přílohový sešit Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (tzv. „zelené sbírky“) v roce 1995, pod názvem Výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Vznik tohoto tehdy přílohového sešitu byl ovlivněn rostoucím zájmem českých soudců o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva poté, co se Česká republika stala smluvní stranou Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a to za situace, kdy se tehdejší soudce Nejvyššího soudu České republiky, JUDr. Karel Jungwiert, stal v září roku 1993 prvním českým soudcem Evropského soudu pro lidská práva.

Model přílohového sešitu k zelené sbírce a vytvoření „druhé sbírky“ Nejvyššího soudu byl podnícen snahou Nejvyššího soudu zpřístupnit aktuální judikaturu štrasburského soudu nejen soudcům Nejvyššího soudu, ale také soudcům nižších stupňů soudní soustavy, kterým se fakticky podobným způsobem zpřístupňovala nejdůležitější rozhodnutí Nejvyššího soudu v zelené sbírce. Zatímco vydávání zelené sbírky má zákonný podklad (§ 24 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích), který sleduje jako cíl jednotné rozhodování soudů, vydávání modré sbírky bylo vedeno skutečností, že ochrana práv garantovaných Úmluvou není úlohou pouze evropských, ústavních nebo nejvyšších soudních instancí, ale v moderní terminologii štrasburského dialogu jde o sdílenou odpovědnost všech soudů státu, který je smluvní stranou Úmluvy.

Dalších změn dostál sešit v roce 2014, kdy se tehdejší předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová, stala předsedkyní redakční rady. Ve snaze o zvýšení počtu referovaných rozhodnutí Soudu bylo upuštěno od dvojjazyčného formátu, přičemž důraz byl kladen zejména na praktickou využitelnost této judikatury u českých soudů. Počínaje číslem 2/2014 vycházela Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek s podtitulem „Výběr judikátů Evropského soudu pro lidská práva považovaných Nejvyšším soudem za významné pro justiční praxi“. Nejvyšší soud začal napříště zpracovávat anotace pouze u konečných rozhodnutí Soudu s velmi stručným shrnutím skutkového stavu s tím, že důraz byl kladen na pečlivý výběr nejpodstatnějších částí odůvodnění rozhodnutí, které jsou následně překládány. Členové redakční rady, tedy zejména soudci Nejvyššího soudu, začali zpracovávat autorské komentáře, které vystihují přínos daného rozhodnutí pro české soudy a pod hlavičku každého zpracovávaného rozhodnutí přibyly odkazy na články Úmluvy a příslušná dotčená ustanovení národního práva spolu s klíčovými slovy.

Se změnou předsedy Nejvyššího soudu v roce 2015 vycházela modrá sbírka až do posledního čísla roku 2018 pod názvem „Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek“ a podtitulem „Výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu“. Od roku 2016 vycházelo periodikum s novou modernější obálkou, kde již na první straně chyběl černý pruh se státním znakem a v posledních číslech už v tiráži nebyla ani zmínka o tom, že sbírka vychází jako přílohový sešit zelené sbírky.

V roce 2017 vytvořil Nejvyšší soud ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer elektronickou verzi modré sbírky obsahující výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a aktuální čísla i archív této sbírky byly pro předplatitele dostupné z nové domény eslp.nsoud.cz. Vytvořením tohoto elektronického nástroje pro práci s modrou sbírkou reagoval Nejvyšší soud na poptávku veřejnosti po snazší práci s elektronickými dokumenty, které se dobře zobrazují na mobilních zařízeních. Samostatný webový portál umožňuje snadnější vyhledávání a komfortnější uživatelské prostředí zejména pro ty, kteří pravidelně pracují s lidskoprávní judikaturou.

Počínaje rokem 2022 zpřístupňuje Nejvyšší soud Výběr odborné i laické veřejnosti zdarma a výhradně elektronickou cestou. Publikace v současné době vychází pod názvem „Výběr rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi“.

Vzor citace rozhodnutí uveřejněného ve Výběru:

  • rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 20. 9. 2011, Havelka proti České republice, č. 7332/10, bod 20.
  • rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 15. 12. 2011, Al Khawaja a Tahery proti Spojenému království, č. 26766/05 a 22228/06, bod 118.